Onderzoeksproject Reductie van ammoniakemissies in de biologische veehouderij

In uitvoering RAMBIO

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Welke maatregelen kunnen biologische pluimvee-, varkens- en geitenbedrijven nemen om hun ammoniakemissie te reduceren en tegelijk comform te blijven met de biologische wetgeving? Het Rambio-project, getrokken door ILVO, zoekt dit uit. De voorgestelde maatregelen moeten passen in een systeemaanpak en ze zijn bij voorkeur brongericht, dus bij voorbeeld gericht op diermanagement, strooiselmaterialen, inrichting van de uitloop. In de biologische veehouderij is de nood aan (extra) toepasbare en effectieve ammoniakreductietechnieken het hoogst in de pluimvee-, varkens- en geitensector.

Onderzoeksaanpak

We gaan op zoek naar, in Vlaanderen nog onbekende, ammoniakreducerende maatregelen met behulp van internationale wetenschappelijke literatuur, contacten met buitenlandse onderzoekers, ervaringen uit lopend ILVO PAS-onderzoek en gesprekken met biologische landbouwers. Voor de terugkoppeling met de sector doet ILVO een beroep op een externe partner. We evalueren de toepasbaarheid van de wettelijk erkende ammoniak reducerende maatregelen uit de gangbare veehouderij (AEA- en PAS-lijst) voor de biosector. Uit beide oefeningen selecteren we de meest beloftevolle maatregelen, om deze vervolgens verder uit te diepen. We beschrijven de geselecteerde maatregelen in detail, verzamelen de beschikbare kennis over: (1) het werkingsprincipe van de maatregel, (2) de resultaten van reeds uitgevoerde emissiemetingen en (3) de voorwaarden rond de toepassing ervan om de effectiviteit te garanderen. Er wordt ook nagedacht over de mogelijkheid om de maatregelen en technieken te borgen. Bij ontbreken van kennis formuleren we voorstellen voor verdere (onderzoeks)acties.

Relevantie/Valorisatie

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) staat de Vlaamse veehouderij de komende jaren voor grote inspanningen om haar ammoniakemissies te reduceren. Voor de traditionele veehouderij zijn lijsten van erkende emissiereducerende technieken en maatregelen beschikbaar die veehouders kunnen toepassen. Het ontbreken van wettelijk erkende technieken en maatregelen die toepasbaar zijn in de biologische veehouderij vormt een bedreiging voor het voortbestaan van deze sector. En dit terwijl Europa de ambitie heeft dat de biologische landbouw moet groeien.