Expertise - Rundveehouderij

Het ILVO Living Lab Veehouderij streeft ernaar om innovatie en valorisatie van onderzoek te versnellen en bereikbaar te maken voor alle stakeholders in de veehouderij. Veehouders, verwerkende industrie, toeleverende bedrijven, distributieketen, consumenten en burgers kunnen terecht bij ons terecht. Samen werken we aan oplossingen op maat. Dat doen we door oplossingen te ontwikkelen in samenwerking (co-creatie), concepten in praktijkomstandigheden (experimenteren) te testen en te valideren, en de implementatie in de praktijk op te volgen (evalueren). U kan hiervoor rekenen op onze expertise, onderzoekkennis en infrastructuur.

Hieronder vindt u een overzicht van co-creatie mogelijkheden op en met ILVO betreffende rundveehouderij.

Zoötechnische proeven

Veehouderij: voeder- en verteringsproeven met eigen ruwvoeders en krachtvoeders op maat bij melkvee. Daarbij wordt o.a. voederopname, melkproductie en melksamenstelling gemeten. Daarnaast doet ILVO emissieproeven om het effect van rantsoenen op de N- en P-balans en de uitstoot van broeikasgassen te bepalen.

Agrotechniek: opmeten van spenen en (vroegtijdige) kreupelheiddetectie bij koeien a.d.h.v. analyse van het stappatroon.

Melkvee: Leen Vandaele
Agrotechniek: Stephanie Van Weyenberg
Luchtemissies en milieutechnieken

Meten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijne stof en broeikasgassen in en rond stallen, evenals van hun mogelijke reductiestrategieën. Reductie van enterische emissies (methaan) bij rundvee is een van de speerpunten van het klimaatonderzoek op ILVO. ILVO kan in vivo proeven uitvoeren om de emissie van methaan maar ook lachgas, ammoniak en CO2 van individuele koeien te meten. Daarnaast kunnen methaanemissie onder praktijkomstandigheden in de stal (stroboxen) en op de weide worden gemeten.

Agrotechniek: Adviesverlening en ondersteuning van de betrokken sectoren en overheden bij de ontwikkeling én evaluatie van (ammoniak)emissiearme stalsystemen, en luchtemissies bij natuurlijk geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen).

Meer info over het ILVO klimaatonderzoek: Expertisecentrum Landbouw & Klimaat

Bekijk de lijst Ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken (PAS)

Melkvee: Leen Vandaele

Vleesvee: Karen GoossensAgrotechniek: Peter Demeyer

Ruwvoederproductie

Proefveld- en praktijkonderzoek naar de invloed van teeltmanagement op voedergewassen zoals gras en maïs. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de impact van rassenkeuze, bodembewerking, bemesting enz. op opbrengst en kwaliteit maar ook op bodemkwaliteit, emissies, koolstofopslag, uitspoeling en biodiversiteit. Nieuwe teeltsystemen zoals agroforestry en agro-ecologische principes worden in de praktijk uitgetest.

Joke Pannecoucque

Voederanalyse, -waardering en voederbewaringILVO doet chemische en fysische analyses van ruwvoeders, krachtvoedergrondstoffen, nevenproducten en mengvoeders. ILVO geeft advies i.v.m. goede inkuilpraktijken, schat de energie- en eiwitwaarde van rundveevoeders in, test de pensstabiliteit en darmbeschikbaarheid van pensbestendige producten en onderzoekt het effect van voedermiddelen of additieven op de pensfermentatie.

Bekijk het aanbod voederanalyses

Lees ook wat ILVO doet voor voederproductie

ILVO is partner van het Feed Design Lab

Johan De Boever

Graslandmanagement

Expertise in in onderzoek naar optimaal beheer van extensief en intensief maai- en weiland. De focus ligt daarbij op hogere opbrengsten en kwaliteit (bv. verteerbaarheid) met maximale koolstofopslag en minimale druk op het milieu. Bovendien zet ILVO in het graslandonderzoek sterk in op minder courante grassoorten en op mengsels van grassen en vlinderbloemigen.

Mathias Cougnon
Nieuwe voederteelten en rantsoenen

ILVO onderzoekt het potentieel van nieuwe voederteelten zoals veldbonen en voedersorghum voor Vlaamse landbouwbedrijven. Daarbij wordt gekeken naar opbrengst, teeltrotatie en rendabiliteit, maar ook inpasbaarheid in Vlaamse voederrantsoenen, dierprestaties en -emissies. Meer lokale eiwitrijke grondstoffen in rantsoenen verwerken om het aandeel geïmporteerde soja te beperken is een van de speerpunten van het klimaatonderzoek op ILVO.

Meer info over het ILVO klimaatonderzoek: Expertisecentrum Landbouw & Klimaat

Lees ook wat ILVO doet voor voederproductie

Lees ook wat ILVO doet voor akkerbouw


Melkvee: Leen Vandaele

Vleesvee: Karen Goossens

Dierenwelzijn en diergedrag

Bepalen van het effect van verschillende soorten voeding, weersomstandigheden (hittestress), (weide)management, stalomgeving en -inrichting (o.a. ligboxen) op het welzijn, gedrag, de fysiologie en morfologie van melk- en vleesvee.

Expertise en meet-technische ondersteuning aan bij beoordelingen van dierenwelzijn in zowel experimentele als praktijkomstandigheden. Ook praktijkgerichte opleidingen, al dan niet in samenwerking met externe experten, behoren tot de mogelijkheden. Gekende voorbeelden zijn het Welfare Quality© Protocol en Low Stress Stockmanship.

Agrotechniek: (vroegtijdige) kreupelheiddetectie bij koeien a.d.h.v. analyse van het stappatroon.

Frank Tuyttens

Agrotechniek: Stephanie Van Weyenberg

Sensortechnologie en precisieveeteelt

Ontwikkelen en valideren van sensoren en algoritmes voor het monitoren van dieren: eetpatroon, drinkpatroon, waterverbruik, gewicht, kreupelheid, gedrag, locatie, enz. ILVO heeft daarvoor een multidisciplinair team met zowel technische kennis als domeinkennis en combineert nieuwe sensoren met geavanceerde data-analyse om tot zinvolle tools voor managementondersteuning te komen. Verbeteren van het welzijn van de dieren staat daarbij voorop. Waar mogelijk ligt de focus daarom op niveau van het individuele dier, met dashboards en advies op maat van de veehouder. We geven opleidingen en presentaties over het gebruik van sensoren en data op veebedrijven.

Meer info: Living Lab Agrifood Technology

Living Lab Agrifood Technology

Simon Cool


Chemische analyses dierlijke producten
In het geaccrediteerde ILVO-labo voor chemische analyse van ILVO (ANIMALAB) kunnen dierlijke producten als faeces, urine, melk, bloed, bot, darminhoud, pensvocht en dierlijke eindproducten (vlees en ei) geanalyseerd worden.

Bekijk het aanbod diergerelateerde analyses
Dorien Van Wesemael
Analyses en verwerking zuivel- en vleesproducten

Zuivel: In de experimentele Food Pilot van ILVO en Flanders’ FOOD kunnen zuivelbedrijven en hoeveverwerkers terecht voor vragen rond voedselverwerking, proces- en receptontwikkeling en analyses rond voedselveiligheid, -authenticiteit en -kwaliteit. Voor hoeveverwerkers bestaat hiervoor een specifiek subsidiekanaal: de 'KRATOS innovatiesteun voor hoeveverwerkers'.

Bekijk het overzicht voedingsanalyses

Lees ook wat ILVO doet voor voedingsproducenten

Zuivel:

Vlees:

Melktechniek
Advies over het onderhoud van de melkinstallatie of koeltank. We geven opleidingen opleidingen en voorzien in begeleiding van de melkkoeltanktechnici, melkmachinetechnici en melkwinningsspecialisten. ILVO controleert ook de meetapparatuur die wordt gebruikt voor het doormeten van melkinstallaties en koeltanks.
Bart Eloot
Advies antibioticaresiduen melk
ILVO heeft uitgebreide expertise in het opsporen van residuen van diergeneeskundige middelen zoals antibiotica in dierlijke producten zoals melk. Deze expertise wordt aangewend om melkveehouders die (chronisch) problemen hebben met positieve antibioticatestresultaten voor hun melk, te helpen zoeken naar de bron van contaminatie. Daarbij wordt gekeken naar natuurlijke remstoffen in de melk, naast het eigenlijke gebruik van antibiotica op het bedrijf.
Wim Reybroeck
Watergebruik

ILVO doet onderzoek naar watergebruik in de landbouw. Letterlijk ruimte maken voor water staat daarbij centraal, zodat water de kans krijgt te infiltreren in de bodem, water kan worden gebufferd voor droge periodes en water kan worden opgevangen om te hergebruiken. Water is een belangrijk speerpunt in het klimaatonderzoek op ILVO.

Meer info over het ILVO klimaatonderzoek: Expertisecentrum Landbouw & Klimaat

Water: Sarah Garré

Klimaat: Els Lemeire

Verdienmodellen
Uitwerken van beslissingsondersteunende webapplicaties en tools voor bedrijfsleiders. ILVO streeft naar bestaanszekerheid en een stabieler inkomen voor alle schakels in de agrovoedingsketen, door economische bedrijfs- en sectoranalyse, onderzoek naar rendabiliteit, toegevoegde waarde, concurrentie op de markt, organisatie van afzet, consumentvoorkeuren en de rol van steden en gemeenten.
Jef Van Meensel
Niche productiesystemen

Expertise in agroforestry of boslandbouw, agro-ecologie en ook biologische veehouderij. In dat kader onderzoekt ILVO o.a. hoe dierlijke en plantaardige productie op bedrijven of tussen bedrijven kan worden geïntegreerd, om nutriëntenkringlopen (mest - voeder) te sluiten.

Bert Reubens (agroforestry), Koen Willekens (agro-ecologie en biologische landbouw)
Bioanalyse
Onderzoek en advies inzake glucocorticoïden zoals cortisol en zijn metabolieten als klassieke, niet-specifieke stresshormonen.
Johan Aerts

Uw ILVO garantie

  • Een ervaren team van expert onderzoekers met een uitgebreide wetenschappelijke achtergrond die functioneren binnen een erkend labo voor dierproeven
  • Up-to-date accommodatie voor dierproeven met ervaren (stal)medewerkers
  • ANIMALAB als geaccrediteerd labo ter ondersteuning van de proeven en het voederwaarderingsonderzoek
  • Duidelijke analyse en interpretatie van de proefresultaten
  • Een vertrouwelijke samenwerking waarbij we samen nadenken over een wetenschappelijk onderbouwde benadering van uw vraag op maat van uw bedrijf
  • Individuele of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten

Update september 2022: Verhoging dienstverleningstarieven

Gezien de sterk gestegen kosten (o.a. energie, materialen, grondstoffen,…) ziet ILVO zich genoodzaakt de tarieven voor dienstverlening te verhogen vanaf september 2022. U vindt het besluit met aangepaste tarieven hier.


Transparantie over dierproeven

Om de transparantie over uitgevoerde dierproeven te vergroten heeft ILVO in april 2016, samen met de “European Animal Research Association” (EARA) en 23 andere Belgische publieke en private onderzoeksinstellingen, de “Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach” opgemaakt en ondertekend. Meer info

Rundveeloket

Het Rundveeloket is het aanspreekpunt bij uitstek voor uw concrete vragen over de rundveehouderij. Het antwoord is steeds objectief, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd. Door deel te nemen aan studiedagen en infomomenten maar ook via publicaties in de vakpers, een up-to-date online kenniscentrum op de Rundveeloket-website en een driemaandelijkse (gratis) nieuwsbrief, houdt het Rundveeloket u op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten en sectorinfo.

Tot slot luistert het Rundveeloket graag naar uw bezorgdheden, om ze te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en daarvoor de nodige partners rond de tafel te brengen.

Overzicht expertise: varkens, kleinvee en rundvee

REALISATIES RUNDVEEHOUDERIJ

Niet gevonden wat u zocht?

Terug naar het Living Lab Veehouderij