Expertise - Pluimvee- en konijnenhouderij

Het ILVO Living Lab Veehouderij streeft ernaar om innovatie en valorisatie van onderzoek te versnellen en bereikbaar te maken voor alle stakeholders in de veehouderij. Veehouders, verwerkende industrie, toeleverende bedrijven, distributieketen, consumenten en burgers kunnen terecht bij ons terecht. Samen werken we aan oplossingen op maat. Dat doen we door oplossingen te ontwikkelen in samenwerking (co-creatie), concepten in praktijkomstandigheden (experimenteren) te testen en te valideren, en de implementatie in de praktijk op te volgen (evalueren). U kan hiervoor rekenen op onze expertise, onderzoekkennis en infrastructuur.

Hieronder vindt u een overzicht van co-creatie mogelijkheden op en met ILVO betreffende pluimvee- en konijnenhouderij.

Zoötechnische proevenManagement-, voeder-, verterings- en registratieproeven bij leghennen, vleeskippen, kalkoenen en konijnen (voedsters en vleeskonijnen). Daarbij worden o.a. productieresultaten, diergezondheids- en dierenwelzijnsparameters alsook productkwaliteit (vlees en ei) opgevolgd. Ook het inmengen van additieven, enzymes of nieuwe voederteelten (bv. veldbonen of andere lokale eiwitbronnen als algen en insecten) in pluimveerantsoenen behoort tot de mogelijkheden.Evelyne Delezie, Saskia Leleu
Voederformulering, -productie en -waarderingFormuleren van voeders voor pluimvee en konijnen. ILVO beschikt over een eigen maalderij voor de productie van zijn proefvoeders (incl. pelleteren). Analyse van voedersamenstelling en verteerbaarheid van voedermiddelen om energie- en eiwitwaarde in te schatten. Ook viscositeit van voedermiddelen kan worden bepaald.

Bekijk het aanbod voederanalyses

Evelyne Delezie, Johan De Boever
Chemische analyses dierlijke productenIn het geaccrediteerde ILVO-labo voor chemische analyse ILVO (ANIMALAB) kunnen dierlijke producten als excreties, bloed, bot, intermediaire producten (o.a. darminhoud) en dierlijke eindproducten (vlees en ei) geanalyseerd worden.

Bekijk het aanbod diergerelateerde analyses

Johan De Boever
Analyse productkwaliteit (vlees en ei)Meten van karkasrendement en vleeskwaliteit (o.a. pH, kleur, drip-, dooi- en kookverliezen, scheurkracht), externe eikwaliteit (o.a. breuksterkte, schaal- en cuticuladikte, schaaldoorbuiging, haarscheurtjes) en interne eikwaliteit (dooierkleur, albumenhoogte). ILVO heeft ook expertise in het organiseren van smaakpanels.Evelyne Delezie
Dierenwelzijn, -gedrag en -gezondheidBepalen van de impact van voedersamenstellingen en additieven/supplementen, klimaatomstandigheden (hittestress), management, huisvestingssysteem (o.a. vrije uitloop), stalomgeving- en inrichting op het gedrag, welzijn, gezondheid, fysiologie en morfologie van vleeskippen, leghennen en konijnen.Frank Tuyttens, Evelyne Delezie
Emissies en reductiestrategieën

Meten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrategieën hierrond. Modellering van luchtstromingen in en rond de stallen.

Advies en ondersteuning bij de ontwikkeling en evaluatie van emissiereducerende stalsystemen. Bekijk de PAS-lijst

Eva Brusselman
Agroforestry, agro-ecologie en biologische veehouderijAdvies, begeleiding en opleiding van veehouders die willen overschakelen op systemen van boslandbouw, kringlopen willen sluiten en/of agro-ecologische principes willen toepassen op hun bedrijfsvoering.Bert Reubens (agroforestry), Koen Willekens (agro-ecologie en biologische landbouw)
HoeveverwerkingBegeleiding bij vragen rond voedselverwerking, proces- en receptontwikkeling en analyses rond voedselveiligheid, -authenticiteit en -kwaliteit. Hiervoor bestaat een specifiek subsidiekanaal: de 'KRATOS innovatiesteun voor hoeveverwerkers'.Geert Van Royen
Analyse productveiligheid en -authenticiteitILVO heeft expertise in allergenendetectie, analyses rond voedselveiligheid en microbiologische, fysische en/of chemische kwaliteitsanalyses.

Bekijk het aanbod voedingsanalyses
Els Daeseleire (chemische voedselveiligheid),
Marc De Loose (allergenen),
Koen De Reu (microbiologie),
Barbara Duquenne (authenticiteit)
BioanalyseOnderzoek en advies inzake glucocorticoïden zoals cortisol en zijn metabolieten als klassieke, niet-specifieke stresshormonen.Johan Aerts

Uw ILVO garantie

  • Een ervaren team van expert onderzoekers met een uitgebreide wetenschappelijke achtergrond die functioneren binnen een erkend labo voor dierproeven
  • Up-to-date accommodatie voor dierproeven met ervaren (stal)medewerkers
  • ANIMALAB als geaccrediteerd labo ter ondersteuning van de proeven en het voederwaarderingsonderzoek
  • Duidelijke analyse en interpretatie van de proefresultaten
  • Een vertrouwelijke samenwerking waarbij we samen nadenken over een wetenschappelijk onderbouwde benadering van uw vraag op maat van uw bedrijf
  • Individuele of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten

Update september 2022: Verhoging dienstverleningstarieven

Gezien de sterk gestegen kosten (o.a. energie, materialen, grondstoffen,…) ziet ILVO zich genoodzaakt de tarieven voor dienstverlening te verhogen vanaf september 2022. U vindt het besluit met aangepaste tarieven hier.

Transparantie over dierproeven

Om de transparantie over uitgevoerde dierproeven te vergroten heeft ILVO in april 2016, samen met de “European Animal Research Association” (EARA) en 23 andere Belgische publieke en private onderzoeksinstellingen, de “Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach” opgemaakt en ondertekend. Meer info

Pluimveeloket

Het Pluimveeloket is het aanspreekpunt bij uitstek voor uw concrete vragen over de pluimvee- en konijnenhouderij. Het antwoord is steeds objectief, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd. Door deel te nemen aan studiedagen en infomomenten maar ook via publicaties in de vakpers, een up-to-date online kenniscentrum op de Varkensloket-website en een driemaandelijkse (gratis) nieuwsbrief, houdt het Pluimveeloket u op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten en sectorinfo.

Tot slot luistert het Pluimveeloket graag naar uw bezorgdheden, om ze te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en daarvoor de nodige partners rond de tafel te brengen.

Overzicht expertise: varkens, kleinvee en rundvee

REALISATIES PLUIMVEEHOUDERIJ

Niet gevonden wat u zocht?

Terug naar het Living Lab Veehouderij