Expertise - Varkenshouderij

Het ILVO Living Lab Veehouderij streeft ernaar om innovatie en valorisatie van onderzoek te versnellen en bereikbaar te maken voor alle stakeholders in de veehouderij. Veehouders, verwerkende industrie, toeleverende bedrijven, distributieketen, consumenten en burgers kunnen terecht bij ons terecht. Samen werken we aan oplossingen op maat. Dat doen we door oplossingen te ontwikkelen in samenwerking (co-creatie), concepten in praktijkomstandigheden (experimenteren) te testen en te valideren, en de implementatie in de praktijk op te volgen (evalueren). U kan hiervoor rekenen op onze expertise, onderzoekkennis en infrastructuur.

Hieronder vindt u een overzicht van co-creatie mogelijkheden op en met ILVO betreffende varkenshouderij.

Zoötechnische proevenManagement- en voederproeven met biggen en vleesvarkens en verteringsproeven bij biggen en vleesvarkens. Opvolging van o.a. technische prestaties, diergezondheid en karkas- en vleeskwaliteit.Sam Millet
Voederwaardering en -analysesChemische en fysische analyses van voedermiddelen voor het schatten van de nutritionele waarde. Advies in formulatie van dierenvoeders.

Bekijk het aanbod voederanalyses
Sam Millet, Johan De Boever
Chemische analyses dierlijke productenIn het geaccrediteerde ILVO-labo voor chemische analyse (ANIMALAB) kunnen dierlijke producten als excreties, bloed, bot, intermediaire producten (o.a. darminhoud) en dierlijke eindproducten (vlees en ei) geanalyseerd worden.


Bekijk het aanbod diergerelateerde analyses

Johan De Boever
Vleeskwaliteit en smaakpanelsMeting van kwaliteit (o.a. pH, dripverlies, intramusculair vetgehalte en scheurkracht) en sensorische analyse (smaak, geur, malsheid en mondgevoel) van vlees. Smaakpanel voor berengeur: berengeurcomponenten herkennen en berengeur sensorisch evalueren.Marijke Aluwé
Dierenwelzijn, -gedrag en gezondheidBepalen van de impact van voedersamenstellingen, klimaatomstandigheden (hittestress), management, stalomgeving- en inrichting op het gedrag, welzijn, gezondheid, fysiologie en morfologie van varkens. Wetenschappelijk onderbouwde beoordeling van dierenwelzijn. Individuele monitoring van dieren (eetpatroon, drinkpatroon, waterverbruik, gewicht, kreupelheid, gedrag, locatie, enz.) voor vroegtijdige probleemdetectie.Frank Tuyttens, Jarissa Maselyne
Dashboards en tools voor managementondersteuningVertaling van data uit sensoren en algoritmes in advies op maat van de veehouder. Ontwikkeling van gebruiksvriendelijke dashboards en of tools die het management in de praktijk ondersteunen. Opleidingen en presentaties over het gebruik van sensoren en data op veebedrijven.Jarissa Maselyne
Emissies en reductiestrategieënMeten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrategieën hierrond. Modellering van luchtstromingen in en rond de stallen. Advies en ondersteuning bij de ontwikkeling en evaluatie van emissiereducerende stalsystemen.

Bekijk de PAS-lijst

Eva Brusselman
Snelle antibiotica screeningOpleiding voor gebruik van een snelle 'touwtest' voor screening van antibioticaresiduen bij varkens.Wim Reybroeck
Testwerking eindberenCoördinatie en wetenschappelijke opvolging van de Vlaamse Testwerking voor eindberen.Alice Van den Broeke
Ontwikkeling tools en rekenmodulesOntwikkeling van economische tools en rekenmodules voor een beter (bedrijfs)management.


Bekijk alle tools op varkensloket.be/tools

Jef Van Meensel
Stakeholderattitudes en consumentenperceptieKwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de houding van consumenten, varkenshouders en andere stakeholders in de varkenssector t.o.v. managementbeslissingen (bv. berengeurreductiestrategieën) en vleeskwaliteit.Marijke Aluwé
Agroforestry, agro-ecologie en biologische veehouderijAdvies, begeleiding en opleiding van veehouders die willen overschakelen op systemen van boslandbouw, kringlopen willen sluiten en/of agro-ecologische principes willen toepassen op hun bedrijfsvoering.Bert Reubens (agroforestry), Koen Willekens (agro-ecologie en biologische landbouw)
HoeveverwerkingBegeleiding bij vragen rond voedselverwerking, proces- en receptontwikkeling en analyses rond voedselveiligheid, -authenticiteit en -kwaliteit. Hiervoor bestaat een specifiek subsidiekanaal: de 'KRATOS innovatiesteun voor hoeveverwerkers'.Geert Van Royen
Analyse productveiligheid en -authenticiteitILVO heeft expertise in allergenendetectie, analyses rond voedselveiligheid en microbiologische, fysische en/of chemische kwaliteitsanalyses.Els Daeseleire (chemische voedselveiligheid),
Marc De Loose (allergenen),
Koen De Reu (microbiologie),
Barbara Duquenne (authenticiteit)
BioanalyseOnderzoek en advies inzake glucocorticoïden zoals cortisol en zijn metabolieten als klassieke, niet-specifieke stresshormonen.Johan Aerts

Uw ILVO garantie

  • Een ervaren team van expert onderzoekers met een uitgebreide wetenschappelijke achtergrond die functioneren binnen een erkend labo voor dierproeven
  • Up-to-date accommodatie voor dierproeven met ervaren (stal)medewerkers
  • ANIMALAB als geaccrediteerd labo ter ondersteuning van de proeven en het voederwaarderingsonderzoek
  • Duidelijke analyse en interpretatie van de proefresultaten
  • Een vertrouwelijke samenwerking waarbij we samen nadenken over een wetenschappelijk onderbouwde benadering van uw vraag op maat van uw bedrijf
  • Individuele of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten

Update september 2022: Verhoging dienstverleningstarieven

Gezien de sterk gestegen kosten (o.a. energie, materialen, grondstoffen,…) ziet ILVO zich genoodzaakt de tarieven voor dienstverlening te verhogen vanaf september 2022. U vindt het besluit met aangepaste tarieven hier.


Transparantie over dierproeven

Om de transparantie over uitgevoerde dierproeven te vergroten heeft ILVO in april 2016, samen met de “European Animal Research Association” (EARA) en 23 andere Belgische publieke en private onderzoeksinstellingen, de “Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach” opgemaakt en ondertekend. Meer info

Varkensloket

Het Varkensloket is het aanspreekpunt bij uitstek voor uw concrete vragen over de varkenshouderij (en dit al 10 jaar (2022)). Het antwoord is steeds objectief, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd. Door deel te nemen aan studiedagen en infomomenten maar ook via publicaties in de vakpers, een up-to-date online kenniscentrum op de Varkensloket-website en een driemaandelijkse (gratis) nieuwsbrief, houdt het Varkensloket u op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten en sectorinfo.

Tot slot luistert het Varkensloket graag naar uw bezorgdheden, om ze te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en daarvoor de nodige partners rond de tafel te brengen.

Overzicht expertise: varkens, kleinvee en rundvee

REALISATIES VARKENSHOUDERIJ

Niet gevonden wat je zocht?

Terug naar de het Living Lab Veehouderij