Over ons

Wie zijn we?

Het ILVO Living Lab Veehouderij is een open platform voor onderzoek, co-creatie, innovatie en kennisuitwisseling binnen de veehouderijsectoren varkens, kleinvee en rundvee. We streven naar versnelde duurzame innovatie en valorisatie van onderzoeksresultaten door deze beschikbaar te maken voor alle stakeholders in de veehouderij.

Samen met de drie veehouderijloketten - Varkensloket, Pluimveeloket en Rundveeloket -zijn we een platform voor samenwerking en wisselwerking tussen alle actoren in de agrovoedingsketen. Veehouders, toeleveranciers, verwerkers, distributeurs, retailers, sectororganisaties, overheden, praktijkcentrum en onderzoeks- en onderwijsinstellingen, burgers en consumenten kunnen bij ons terecht om via kennisuitwisseling en experimenten in onze infrastructuur hun ideeën en verbeterpunten uit te werken.

Het Living Lab Veehouderij beschikt hiervoor over up-to-date wetenschappelijke expertise en sectorkennis, uitgebreide onderzoeksinfrastructuur en een breed netwerk aan partners. Contacteer ons en kom te weten hoe we u van dienst kunnen zijn.

Onze aanpak

 • Typerend voor de aanpak van een Living Lab is het ontwikkelen van oplossingen door samenwerking (co-creëren), het testen en verfijnen van concepten in echte praktijkomstandigheden (experimenteren) en effectieve implementatie en opvolging in de praktijk (evalueren). Ons Living Lab veehouderij is erkend lid van het European Network of Living Labs (ENoLL).
 • ILVO werkt interdisciplinair en heeft een netwerk van living labs die nauw met elkaar samenwerken. Een probleem of vraag wordt steeds vanuit verschillende hoeken bekeken door ILVO experts in verschillende disciplines. De brede en systematische aanpak en de open cultuur die ILVO typeren, staan hiervoor garant.

Wij bieden jou

 • Een ervaren team van expert onderzoekers met een uitgebreide wetenschappelijke achtergrond die functioneren binnen een erkend labo voor dierproeven
 • Up-to-date accommodatie voor dierproeven met ervaren (stal)medewerkers
 • ANIMALAB als geaccrediteerd labo ter ondersteuning van de proeven en het voederwaarderingsonderzoek
 • Duidelijke analyse en interpretatie van de proefresultaten
 • Een vertrouwelijke samenwerking waarbij we samen nadenken over een wetenschappelijk onderbouwde benadering van uw vraag op maat van uw bedrijf
 • Individuele of co-creatieve begeleiding van innovatietrajecten

Onze expertise en infrastructuur

Het ILVO Living Lab Veehouderij bundelt expertise op gebied van

 • Zoötechnische proeven en verteringsonderzoek bij varkens, pluimvee, konijnen en rundvee
 • Voederformulering
 • Productie van proefvoeders in eigen maalderij
 • Productie van ruwvoeders voor proeven
 • Nieuwe voederteelten inpassen in rantsoenen
 • Voederwaardering en -analyses
 • Emissies en reductiestrategieën
 • Dierenwelzijn, - gedrag en gezondheid
 • Stakeholderattitudes en consumentenperceptie
 • Ontwikkeling tools en rekenmodules
 • Alternatieve houderijsystemen
 • Productkwaliteit melk, vlees en ei
 • Smaakpanels

Samenwerking en innovatie start bij u!

Op basis van uw vraag, idee of nood gaan we in gesprek. Samen ontleden we het probleem en gaan we proactief op zoek naar oplossingen. Indien opportuun, dan concretiseert het Living Lab Veehouderij samen met u een project, en dit in alle confidentialiteit. Afhankelijk van de omvang en opzet van het project wordt een financieringsplan opgesteld en wordt er ev. gezocht naar geschikte partners.

Benieuwd wat een samenwerking met ons kan betekenen voor u en uw bedrijf? Op deze pagina verzamelen we enkele dossiers, projecten en voorbeelden van succesvolle samenwerkingen. Wie weet werken we binnenkort samen aan bijvoorbeeld een innovatief product, onderzoeksproject of experiment.

Naast communicatie met en brede informatie naar de sector via de veehouderijloketten zetten we daarom ook in op dienstverlening aan de bedrijven van de agribusiness sector. We doen dit bij voorkeur vanuit co-creatie en steeds vanuit een systemische benadering en op basis van bestaande wetenschappelijke expertise en sectorkennis.

Als veehouder, toeleverancier, verwerker, distributeur, retailer, sectororganisatie, overheid, praktijkcentrum en onderzoeks- en onderwijsinstelling, burger en consument kan u bij ons terecht om via kennisuitwisseling en experimenten in onze infrastructuur co-creatief ideeën en verbeterpunten uit te werken. Samen met u werken wij aan oplossingen op maat. Het Living Lab beschikt daarvoor over up-to-date expertise, uitgebreide onderzoeksinfrastructuur en een breed netwerk aan partners.

Expertise en infrastructuur

Via onderstaande pagina’s krijgt u een duidelijk overzicht van onze up-to-date expertise, analysemogelijkheden, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Samen werken we graag aan oplossingen op maat.

Varkensloket | Pluimveeloket | Rundveeloket

Het ILVO Living Lab Veehouderij steunt op drie loketten: het Varkensloket, Rundveeloket en het Pluimveeloket. Deze zijn een persoonlijk en gespecialiseerd aanspreekpunt voor elke subsector in de veehouderij.

De kerntaken van de loketten zijn drieledig:

 1. We beantwoorden uw vragen objectief en deskundig op basis van wetenschappelijke literatuur en praktijkkennis
 1. We vertalen en verspreiden onderzoeksresultaten en praktijkkennis naar de veehouderijsector
 1. We kennen graag uw praktijknoden om het onderzoek nog praktijkrelevanter te maken

Heeft u een concrete vraag? Contacteer dan het Varkensloket, Rundveeloket of het Pluimveeloket .
Abonneer je op onze gratis driemaandelijkse nieuwsbrief voor de varkenshouderij, rundveehouderij en pluimveehouderij