Onderzoeksproject Verbinden en mobiliseren van adviseurs in Europa ter ondersteuning van de transitie naar klimaatbestendige landbouw

In uitvoering CLIMATESMARTADVISORS

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Met het project ClimateSmartAdvisors wil de EU de grote groep landbouwadviseurs -tussenpersonen tussen enerzijds boer en anderzijds wetenschap of beleid - versterken, zodat zij beter hun rol kunnen spelen in snellere invoering van klimaatslimme landbouwpraktijken. Er is sprake van urgentie om een agrovoedingssysteem en een EU landbouwproductie te hebben die klimaatrobuust is. Via wetenchappelijk onderzoek groeit daarrond de kennis en de mogelijke innovatieve praktijken, recepten, ontwikkelingen. Maar voor de daadwerkelijke uitrol ziet men een cruciale rol van adviseurs. De vraag is hoe zij op efficiƫnte wijze inzetbaar worden voor de verspreiding, de adviezen en zelfs de cocreatieve ontwikkeling van klimaatslimme innovaties en praktijken.

Onderzoeksaanpak

Om de capaciteit van de adviesgemeenschap in de EU te versterken, wordt een EU-breed netwerk van 260 adviesgemeenschappen (CoP's) opgezet. De CoP's worden ondersteund met speciale opleidingsactiviteiten en een interactieve database van kennis en methoden. Er worden verbindingen gelegd met nationale innovatieprojecten en actoren om de rol van de adviseur in de systemische overgang naar klimaatslimme landbouw verder te versterken.

Relevantie/Valorisatie

Via een EU-breed consortium van 74 partnerorganisaties zullen we rechtstreeks in contact treden met minimaal 1500 adviseurs - 140 zullen worden opgeleid tot Climate Smart Coaches (CSC's), die de capaciteitsopbouw van hun collega's kunnen ondersteunen, en 1360 zullen worden ondersteund in hun ontwikkeling tot Climate Smart Advisors (CSA's). Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de kennisbasis van klimaatgerelateerde praktijken, die op zijn beurt moet leiden tot een groter gebruik door boeren van innovatieve klimaatslimme landbouwpraktijken, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de aanpassing van de landbouwsector aan de klimaatverandering te bevorderen.