Onderzoeksproject Verbetering van de bodemgezondheid door op waarden-gebaseerde bedrijfsmodellen

In uitvoering SOILVALUES

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Via welke beloningsmechanismen zou het in Europa beter lukken om landbouwpraktijken die de bodemgezondheid bevorderen oegepast te krijgen? Deze vraag tracht SoilValue, een onderzoeksproject binnen de nieuwe EU Soil Mission (2023) te beantwoorden. Landbouwers leveren, naast verhandelbare producten zoals voedsel, voeder, vezels en hout, tegelijk ook ecosysteemdiensten. Die diensten worden doorgaans niet voldoende gecompenseerd, laat staan verhandeld. Landbouwers worden niet echt (financieel) gestimuleerd om te investeren in gezonde bodems. SoilValues ontwikkelt of verbetert bedrijfsmodellen voor bodemgezondheid. Er wordt vooral gemikt op meer bekendheid en bewustzijn rond de mogelijke bodembevorderende praktijken en op de rol die eenieder in de keten daarvoor kan of moet spelen.

Onderzoeksaanpak

We brengen praktijken die bijdragen aan bodemgezondheid in beeld, samen met de factoren die de al dan niet implementatie beïnvloeden. We ondersteunen zes initiatieven in heel Europa om nieuwe en bestaande bedrijfsmodellen te ontwikkelen of te verfijnen. We organiseren gemengde gebruikersgroepen, van landbouwers, actoren uit de agrovoedingsketen, investeerders, overheden,... die de bedrijfsmodellen evalueren vanuit hun perspectief. We realiseren een uitgebreide toolbox met stimulansen en beleidsaanbevelingen om bedrijfsmodellen voor bodemgezondheid te vergemakkelijken.

Relevantie/Valorisatie

Dit project werkt onrechtstreeks aan de drie voorwaarden om een bedrijfsmodel rond bodemgezondheid te laten functioneren: ten eerste is het belangrijk de ecosysteemdiensten die worden geleverd in kaart te brengen en waar mogelijk, te meten; ten tweede moeten de gegevens op een efficiënte manier kunnen uitgewisseld worden (i.f.v. monitoring, rapportage en verificatie); ten slotte moet er een passend institutioneel kader zijn dat de nodige wetgeving, normen en stimuli beheert. Concreet zullen de beleidsaanbevelingen en tools die uit SoilValues komen de adoptie van verdienmodellen voor bodemgezondheid stimuleren. De beproefde succesvolle bedrijfsmodellen voor bodemgezondheid krijgen naar verwachting een snellere uitrol.

Financiering

EU Horizon Europe