Onderzoeksproject Relatie tussen bodembiodiversiteit, ecosysteemfuncties en –diensten bij verschillend landgebruik: van het identificeren van stimuli en remmers, hun veerkracht tegen klimaatsveranderingen tot hun economische waarde.

In uitvoering BIOSERVICES

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Op welke wijze zijn bodemorganismen precies betrokken zijn bij het functioneren van bepaalde ecosysteemdiensten? Het project BIOSERVICES werkt aan een verdere opheldering van externe invloeden die biodiversiteit stimuleren of juist onderdrukken, van relaties tussen sleutel-bodemorganismen en bodemstructuur en andere ecosysteemfuncties. Ook het effect van klimaatverandering op de stabiliteit en adaptatie van het bodemleven is een aandachtspunt van de onderzoekers.

Onderzoeksaanpak

Op 25 locaties (lighthouses) verspreid over vijf Europese biogeografische regio's, welke acht verschillende vormen van landgebruik (stedelijk, industrieel, landbouw, bosbouw, mijnbouw, (semi)natuurlijk, wetland en droogland) vertegenwoordigen, verzamelen we reeksen bodemmonsters. Per landgebruik selecteren we drie verschillende beheerintensiteiten om onderdrukkende of stimulerende prikkels te beoordelen. De bodembiodiversiteit (archaea, bacteriën, schimmels, protisten, nematoden, micro-arthropoden, regenwormen, isopoden, miljoenpoten, insecten en spinnen) en ecosysteemfuncties en -diensten brengen we telkens in kaart door metingen van specifieke variabelen. Er zijn experimenten gepland zowel in openlucht en met regenkappen, om het aanpassingsvermogen en de veerkracht van de bodemorganismen aan klimaatverandering te onderzoeken. Digitale tools met kunstmatige intelligentie worden toegepast om de resultaten op te schalen.

Relevantie/Valorisatie

Gecommercialiseerde en niet-gecommercialiseerde economische waarden van ecosysteemdiensten voor investeringen worden nog steeds onderbenut.BIOservicES zal (i) nieuwe kennis over belangrijke bodemorganismen of indicatoren met betrekking tot ecosysteemfuncties en -diensten en klimaatverandering, (ii) digitale beslissingsondersteunende instrumenten en modellen, en (iii) aanbevelingen voor besluitvormers en beleidsmakers opleveren om gemakkelijker de beste strategieën te selecteren voor de levering van ecosysteemdiensten in een zich wijzigend klimaat, voor monitoring- en ecosysteemherstel programma's, voor particuliere en openbare investeringen in bodemgezondheid en voor de implementatie door landeigenaren.

Financiering

EU Horizon Europe