Zoekresultaten voor Diergezondheid

Filter on:
Dossiers

Eieren

Diergezondheid – Diergedrag - Dierenwelzijn

...e ook zijn voor- en nadelen, o.a. op gebied van dierenwelzijn, emissies, duurzaamheid en diergezondheid. ILVO probeert de sector bij te staan door steeds te blijven zoeken naar de meest optimale in...

Onderzoeksprojecten

Hitteplan voor de Vlaamse varkenshouderij

...are en grotere productieverliezen en sterfte op hun bedrijf. Naast de economische gevolgen zijn de diergezondheids- en welzijnsproblemen ethisch en maatschappelijk onaanvaardbaar. Daarom rijst op h...

Onderzoeksprojecten

Sustainability in pork production with immunocastration

... inmiddels afgerond. Er zijn tests uitgevoerd om zicht te krijgen op karkas- en vleeskwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn van immunocastraten bij bepaalde voederformuleringen, in vergelijking...

Onderzoeksprojecten

RAMBO

...te verminderen. Tegelijk brengen we ook de dierprestaties en de effecten op het dierenwelzijn en de diergezondheid in kaart. Op die manier ontstaat een nieuwsoortig gedragen maatregelenpakket om am...

Thema's

Rol van dierlijke productie in de maatschappij

...ven ernaar om de fundamentele verbanden te begrijpen tussen voeder en management aan de ene kant en diergezondheid, dierprestaties, productkwaliteiten en milieueffecten aan de andere kant. Daarom z...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

...ppen, kalkoenen en konijnen (voedsters en vleeskonijnen). Daarbij worden o.a. productieresultaten, diergezondheids- en dierenwelzijnsparameters alsook productkwaliteit (vlees en ei) opgevolgd. Ook ...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

...varkens en verteringsproeven bij biggen en vleesvarkens. Opvolging van o.a. technische prestaties, diergezondheid en karkas- en vleeskwaliteit.Sam MilletVoederwaardering en -analysesChemische e...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...ek met laag eiwit voeding ook gekeken naar verschillen in vruchtbaarheid bij vaarzen of effecten op diergezondheid? In deze proef hebben we geen verschillen in vruchtbaarheid gevonden, de gemiddeld...

pluimveeloket.be

Artikel AMCRAverbruik 2018

...immers leiden tot antimicrobiële resistentie (AMR). Dit is een wereldwijd probleem voor volks- en diergezondheid. AMR bij micro-organismen kan er namelijk voor zorgen dat infecties zeer moeilijk of...

pluimveeloket.be

Ongewenste substanties

... (bvb. Fusarium) op gewassen en kunnen economische gevolgen veroorzaken omwille van hun effecten op diergezondheid en dierenwelzijn. Het ILVO en CODA voerden onderzoek naar de mogelijke overdracht ...

agrifoodtechnology.be

Duurzame productie van varkensvlees

...e binnen het framework van het CYBELE project worden ontwikkeld. ILVO mikt op een verbetering van diergezondheid en –welzijn, op een hogere productie-efficiëntie en nauwkeurigere bepaling van karka...

klimrekproject.be

Projectresultaten melkveehouderij

... alle dierlijke processen verbonden aan de omzet en aanwas van het vee zoals rantsoenering en diergezondheid. Met oog op verschillende specifieke strategieën onderscheiden we 2 subcategorieën, het ...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...ek met laag eiwit voeding ook gekeken naar verschillen in vruchtbaarheid bij vaarzen of effecten op diergezondheid? In deze proef hebben we geen verschillen in vruchtbaarheid gevonden, de gemiddeld...