Zoekresultaten voor Bodem

Filter on:
Dossiers

Bodemgezondheid

Gezonde bodems zijn net zo belangrijk voor het leven op aarde als schone lucht en water. Een gezonde bodem leidt niet alleen tot gezonde en productieve gewassen, het zorgt ook voor tal van bijkomende ...

Bodemverdichting en -erosie

Dossiers

Bodemerosie

Bodemerosie is een belangrijk probleem in de heuvelachtige streken in het zuiden van Vlaanderen, en zal als gevolg van de klimaatverandering nog belangrijker worden. Het heeft zowel landbouwkundige al...

Bodemverdichting vermijden en opheffen

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

Na de oceaan, is de bodem de grootste voorraadkast van koolstof. Mits een goed beheer kunnen landbouwbodems zelfs beduidend meer koolstof opslaan dan momenteel het geval is. CO2 vastleggen in de vorm ...

Impact van bodembeheer op koolstofopslag

Dossiers

Bemesting en bodemverbetering met organische meststoffen

Bodems hebben nood aan voldoende aanvoer van organisch materiaal voor het verbeteren of in stand houden van de bodemkwaliteit. Zowel vanuit de land- en tuinbouw als uit natuurgebieden komen er organis...

Toepassing van organische bodemverbeteraars

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

...r interessant gebied op vlak van biodiversiteit. Een groot deel daarvan is te vinden in en op de zeebodem. De mariene bodem staat echter onder druk door de vele werkzaamheden op zee. Daarom is het ...

Dossiers

Kustbescherming

...onder bepaalde omstandigheden minder schadelijk zijn dan strandsuppleties voor de fauna die in de bodem leven. Dankzij die studie wordt dit nu mee in de weegschaal gelegd bij beslissingen over uit ...

Dossiers

Aquacultuur op zee

ILVO onderzoekt de impact van maricultuur, met opvolging van o.a diversiteit van bodemleven, nutriënten en polluenten, en ruimtegebruik.

Dossiers

Agroforestry

ILVO onderzoekt de impact van agroforestrysystemen op bodemkwaliteit, waterhuishouding, klimaat, biodiversiteit en (gewas)opbrengst.

Gelinkte themas: Gezonde bodem en gewassen

Dossiers

Water in de landbouw

Samen met de Bodemkundige Dienst van België en diverse proefcentra bekijkt ILVO hoe we minder water kunnen laten weglopen via drainage.

Wateropslagcapaciteit bodem

Gelinkte themas: Gezonde bodem en gewassen

Dossiers

Agro-ecologie

...richtinggevende benadering van agro-ecologie vat men samen in 7 principes: streven naar meer bodemgezondheid door goed beheer van het organisch stofgehalte en door het stimuleren van bodemleve...

Gelinkte themas: Gezonde bodem en gewassen

Dossiers

Ontharding

...terrassen en opritten, die een aantal natuurlijke functies van niet-verharde ruimte verstoren. De bodem en de open ruimte vervullen immers veel functies die het ecologisch evenwicht in stand houden...

Dossiers

Droogtetolerante teelten

...n dieper wortelstelsel in tijden van droogte nog steeds water opnemen uit diepere bodemlagen, om zo hun verdamping en groei op peil te houden. Daarnaast kunnen planten hun huidmondjes ook sluiten o...

Dossiers

Ruimte op zee

...elen tegen 2026. ILVO onderzoekt de effecten van offshore windmolenparken op het bodemleven van zachte substraten (project OFFSHOREWIND). Daarvoor voeren we jaarlijkse monitoring uit in de win...

Dossiers

Algen: zeewier en microalgen

...n: een duurzame eiwitbron Onze natuurlijke hulpbronnen staan onder druk. Zoet water, vruchtbare bodems, bestuivers en grondstoffen, zelfs de open ruimte wordt schaars. Nochtans is er één hulpbr...

Dossiers

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten van en voor landbouw

...p zorgen voor een ‘gebufferd microklimaat’ met minder variatie in temperatuur en bodemvochtgehalte.In gebieden met meer akkerbouw, daarentegen, varieerde de temperatuur, maar het bodemvochtgehalte ...

Gelinkte themas: Gezonde bodem en gewassen

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

...Belgische visserij is echter van nature een gemengde visserij, waarbij bodemvissen, rondvissen, kraakbeenvissen en schaaldieren worden gevangen. Modellen voor dit soort visserij houden rekening met...

Dossiers

Rassenlijsten

...edersGroenbedekkers Een groenbedekker heeft een gunstige invloed op de structuur van de bodem. Op de Belgische Rassenlijst staan rassen bladrammenas, gele mosterd, wikken, Facelia, raaigras...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

...bron van CO2 is de tuinbouw. N2O tenslotte komt vooral vrij uit bodems bij de toepassing van (kunst)mest. Voor ieder van die broeikasgassen zijn andere technieken en maatregelen nodig om de ui...

Onderzoeksprojecten

Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting

https://pureportal.ilvo.be/nl/projects/duurzame-alternatieven-voor-chemische-bodemontsmetting

Gelinkte themas: Gezonde bodem en gewassen

Het project zal de mogelijkheden nagaan van enkele niet-chemische bodemontsmettingsmethoden

Onderzoeksprojecten

Bio-economie en circulaire landbouw voor gezonde bodems

...esystemen die op de lange termijn economisch levensvatbaar, sociaal aanvaardbaar en duurzaam zijn. Bodemgezondheid is hierbij een belangrijk criterium voor het beoordelen van duurzaamheid.Onder...

Dossiers

Soja

...kunnen wegwerken, ziet het milieu-aspect er al helemaal anders uit. Daarom is soja telen op Vlaamse bodem een nobel, maar voorlopig nog niet voor de hand liggend doel.

Gelinkte themas: Gezonde bodem en gewassen

Dossiers

Quinoa

...e klimaatverandering. Tot slot past quinoa in een ruimere teeltrotatie, doordat de teelt de bodem niet uitput en weinig tot geen gewasbescherming behoeft. Lokale teelt is technisch mogelijk

Gelinkte themas: Gezonde bodem en gewassen

Dossiers

Plantengezondheid

... in kwestie, maar ook hoe ziektes voorkomen kunnen worden. Daarbij wordt o.a. gekeken naar duurzaam bodembeheer, selectie van resistente rassen en aangepaste teelthandelingen.

Gelinkte themas: Gezonde bodem en gewassen