Onderzoeksproject Innovative concepts and technologies for ECOlogically sustainable NUTRIent management in agriculture aiming to prevent, mitigate and eliminate pollution in soils, water and air

In uitvoering ECONUTRI

Contacteer onze expert

Eva Brusselman

Eva Brusselman

Expert luchtemissies en milieutechnieken

Centrale onderzoeksvraag/doel

Hoe bereiken we een verminderde uitspoeling van nitraat stikstof en fosfor, een betere controle van stikstofverliezen door ammoniakvervluchtiging, en lagere broeikasgasemissies afkomstig van de landbouwsector, zowel plantaardige als dierlijke productie? Deze vragen trachten we in het onderzoeksproject ECONUTRI (een Innovation Action project) te beantwoorden, specifiek door op de natuur gebaseerde nieuwe oplossingen, aangepast aan een holistisch concept, te optimaliseren, te valideren en te demonstreren. ILVO leidt Werkpakket 4 (WP4) dat gaat over op de natuur gebaseerde technologieën die de uitstoot van broeikasgassen en ammoniakemissies verminderen. Onze taken houden onder meer in: Taak 4.1 Vermindering van broeikasgas- en NH3-emissies uit stallen, Taak 4.2 Emissiereductie bij externe opslag van organische reststoffen, Taak 4.3 Emissiereductie van velden Taak 4.4 Emissiereductie door het monitoren via terugkoppeling.

Onderzoeksaanpak

ILVO voert op zijn Varkenscampus experimenten uit naar het effect van snelle mestverwijdering en het gebruik van ureaseremmers op de ammoniak- en broeikasgasemissies. De OTICE-monitoringstool wordt uitgebreid met een emissieberekeningstool en wordt getest tijdens de experimenten in de Varkenscampus. Verder ontwikkelen we in samenwerking met een private partner aanpassingen aan een mestverspreider om de ammoniakemissie te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de bodemverbetering. De veldmetingen worden uitgevoerd door ILVO. De aanpak van ECONUTRI is dus gericht op de concrete toepassing van dergelijke nieuwe technologieën (via verspreiding en opschaling). Landbouwers in de EU en wetenschappers worden met training en opleiding ondersteund bij de toepassingen.

Relevantie/Valorisatie

Het gaat hier steeds om natuurgebaseerde tools voor nutriëntenbeheer die de lucht-, bodem- en waterkwaliteit in Europa, en in China, verbeteren en bijdragen tot de beperking van de wereldwijde klimaatverandering. We verwachten dat dit project de kennis over nieuwe oplossingen die bijdragen tot de vermindering van de milieueffecten van zowel de plantaardige als de dierlijke productie vergroten.

Europese vlag