Onderzoeksproject Eiwit in de Koe OPTImaliseren om de N- en P-excreties naar het milieu op een economische manier aan te pakken

In uitvoering EKOPTI
Een koe met haar snuit in voeder

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project EKOPTI staat voor Eiwit en Koe OPTImaliseren. We mikken op het efficiënter benutten van het voedereiwit door rundvee. Concreet focussen we op het verbeteren van de eiwitkwaliteit van zelf geteelde voeders, het ontwikkelen van eiwitbesparende voederstrategieën via precisievoeding en het verbeteren van de voederefficiëntie en eiwitbenuting door optimalisatie van de penswerking. Tegelijk onderzoeken we hoe we hierdoor - op een economische manier - de stikstof en fosforexcreties en -emisies naar het milieu kunnen beperken.

Onderzoeksaanpak

We zetten in totaal drie ILVO-dierproeven op, en zeven specifieke cases op praktijkbedrijven. Telkens brengen we het effect van eiwitbesparende strategieën in kaart, op het vlak van dierprestaties, productie, eiwitbesparing, voederefficiëntie, kostenefficiëntie en milieu- en klimaatimpact. De proeven en praktijkcases verdelen we over drie: eiwitbesparing door optimalisatie ruwvoederkwaliteit, eiwitbesparing door precisievoeding en eiwitbesparing door efficiëntere koeien. We voeren een fosfaatscan uit en evalueren elke onderzochte strategie op zijn economische en ecologische meerwaarde. Via wetenschappelijke publicaties, demo- en studiedagen, discussiegroepen en praktijkfiches verspreiden we de verkregen kennis, zodat landbouwers en andere betrokken actoren de verbeterede praktijken kunnen toepassen.

Relevantie/Valorisatie

We verwachten een daadwerekelijke economische impact op de volledige rundveesector, omdat er in de praktijk gevalideerde eiwitbesparende strategieën ter beschikking komen. Bedrijven die omwille van PAS ammoniakbesparende maatregelen moeten nemen vragen nu al naar dit soort kennis. EKOPTI bereidt de hele sector voor op mogelijke nieuwe wettelijke verplichtingen en vermijdt dat bedrijven alleen de inkrimping als antwoord hebben op een verstrengende klimaat- en milieuwetgeving.

Financiering

VLAIO